Ubytovací poriadok

Klient, ktorý si prenájme izbu, súčasne sa zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie penziónu má právo objednávku zrušiť.

 1. Penzión môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. S týmto cieľom klient predloží príslušnému pracovníkovi penziónu svoj platný doklad o totožnosti. Ubytovať môže i občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste penziónu.
 2. Penzión poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
 3. Užívanie ubytovania v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 4. Na základe objednaného ubytovania je penzión povinný klienta ubytovať najneskôr do 20.00 hodiny – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.
 5. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión poskytnúť – ak mu vie vyhovieť – aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 6. Ak klient si vopred objedná jednolôžkovú izbu a objednávka mu bola ihneď potvrdená, účtuje penzión klientovi len cenu za jednolôžkovú izbu aj v prípade, ak z vlastného podnetu ubytuje klienta vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne.
 7. Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s penziónom.
 8. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, penzión mu môže účtovať pobyt za následujúci deň.
 9. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 10. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.
 11. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási penziónu.
 12. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť s cieľom vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár pripadne vedúci penziónu.
 13. Penzión nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia.
 14. Penzión zodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a odbytových priestoroch.
 15. Na izbe môže hosť príjmať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka penzionu po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 hodiny do 22.00 hodiny.
 16. V penzióne a na izbách je PRÍSNY ZÁKAZ premiestňovať zariadenie/postele,nábytok/, vykonávať úpravy a opravy rozhlasových príjimačov a manipulácie televíznych príjimačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 17. V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrickespotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
 18. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách penziónu hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 7.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj.
 19. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch penziónu.
 20. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že ich majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. K pobytu domácich zvierat je potrebný súhlas vedenia penziónu. Zvieratám je zakázaný vstup do tých priestorov a pobyt v nich, kde sú skladované potraviny, pripravované alebo podávané jedlá a nápoje. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v priestoroch penziónu a to vrátane izby, ponechávane bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby). Zvieratá nesmú odpočívať – ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa. Nie je povolené používať sprchu alebo umývadlo na kúpanie alebo umývanie zvierat. Na kŕmenie zvierat sa nesmie používať inventár, ktorý slúži k príprave alebo podávaniu pokrmov hosťom. Osoba, ktorá doprevádza zviera zodpovedá za dodržiavanie nočného pokoja v dobe od 22.00 hodiny do 7.00 hodiny a znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku penziónu.
 21. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.
 22. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá klient podľa platných predpisov.
 23. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.
 24. Klient platí účet zvyčajne pri príchode.
 25. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u pracovníka penziónu.
 26. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu príjíma vedenie penzionu
 27. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste penziónu.
 28. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo odstúpiť od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 29. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál prevádzkovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu. Inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.
  Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách a vstupe do penziónu na viditeľnom mieste.
 30. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.
 31. Hosť má právo parkovať na parkovisku pri objekte, ktoré ale nie je strážené strážnou službou.
 32. Pri používaní kuchyne dbajte na čistotu a poriadok. Po použití vráťte všetok riad čistý na svoje miesto.
 33. Hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie priestorov bude účtované ako samostatná položka.
 34. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok 15 euro.

Ďakujeme, že používate penzión a jeho okolie, ako keby bol Vaším domovom.
Prajeme Vám u nás a v našom krásnom kraji príjemný pobyt.

Ubytovací poriadok je platný dňom 01.07.2021

×

Vitajte!

× WhatsAppni Nám!