Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

  1. Penzión Enrico Ždiar, prevádzkovaný Iveta Slebodová, Ždiar 209, 059 55 Ždiar. Ubytovacie zariadenie je kategorizované ako penzión triedy **, ktoré poskytuje ubytovacie a stravovacie služby.
  2. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom penzióna, prostredníctvom recepcie alebo online systému rezervovania na webovej stránke https://penzionenrico.sk, jej podstránkach a subdoménach.
  3. Všetky podmienky, ktoré tieto OP neupravujú, sa riadia VOP a ubytovacím poriadkom penziónu zverejneným na internetovej stránke penziónu.

Výber a rezervovanie služieb

  1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v čase rezervácie.
  2. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie rezervovania, ktoré je dokladom aj pre prevádzkovateľa aj pre objednávateľa.
  3. Objednávateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.

Platobné podmienky

  1. Služby ponúkané na stránke penziónu je možné zaplatiť kreditnou/debetnou kartou.
   Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 30% z ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní.

Zrušenie pobytu a refundácia uskutočnených platieb

Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, aj s uvedením dôvodu, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdením s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, termín pobytu, číslo potvrdenia rezervovania a e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané.  Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom recepcie penziónu na telefónnom čísle +421 903 996 188 alebo e-mailom na adresu: penzionenrico@gmail.com

Rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok. Pri zrušení rezervácie pobytu má penzión právo zaúčtovať storno poplatky, ktoré sú uvedené pri potvrdení rezervácie.

Storno podmienky:
1. 28 – 8 dní pred pobytom – 0% z ceny pobytu
2. 7 – 1 dní pred pobytom – 30% z ceny pobytu
3. Pri nenastúpení na pobyt – 100% z ceny pobytu

Zmena termínu rezervácie je možná bezplatne jeden krát a to minimálne 21 dní pred príchodom. Každá ďalšia zmena s poplatkom 15,-€ po konzultácii s recepciou penziónu.

Spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy spôsobom ako bola rezervácia uhradená. Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, iné poplatky spojené s úhradou).

Nástup a realizácia pobytu

  1. Po uhradení zálohy za pobyt bude objednávateľovi vystavený doklad o úhrade, ktorým bude rezervácia záväzne potvrdená.
  2. Pri kúpe pobytového voucheru a po uhradení plnej ceny pobytu bude objednávateľovi vystavený a na e-mailovú alebo poštovú adresu zaslaný poukaz zo strany poskytovateľa služieb, ktorým sa objednávateľ nevyhnutne musí preukázať pri príchode do penziónu a prihlásiť sa na recepcii.

Ochrana osobných údajov

  1. Penzión Enrico Ždiar spracováva osobné údaje v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prijali sme príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  2. Za účelom registrácie ubytovaného sú spracúvané tieto osobné údaje: meno , priezvisko, bydlisko, dátum narodenia , číslo dokladu totožnosti, získané z dokladu totožnosti hosťa, ktoré poskytol pred samotným ubytovaním.
  3. Osobné údaje bude Penzión Enrico Ždiar spracovávať manuálne i automatizovane priamo prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a ďalej prostredníctvom spracovateľov poverených Penziónom Enrico Ždiar na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov.
  4. Zoznam subjektov, ktorým môžu byť osobné údaje hosťa sprístupnené: Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov.
  5. Osobné údaje bude Penzión Enrico Ždiar spracovávať po dobu 1 roka od poslednej návštevy v penzióne.
  6. Ak sa domnieva hosť, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov, môže sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).

Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2021

×

Vitajte!

× WhatsAppni Nám!