Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú z titulu zodpovednosti za nedostatky poskytovaných služieb, resp. nedostatky podávaného tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z.

Právo na reklamáciu

Ak spotrebiteľ zistí, že predaný tovar, jedlá a nápoje alebo poskytnuté ubytovacie a s nimi súvisiace doplnkové služby majú chybu, má právo tieto chyby reklamovať.

Chyby akosti jedál a nápojov určených na okamžitú spotrebu reklamuje spotrebiteľ konzumácie priamo u obsluhujúceho pracovníka.

Ak sa chyby jedál a nápojov týkajú množstva a hmotnosti, musia sa reklamovať pred začatím konzumácie. Reklamáciu z dôvodu kvality a teploty jedál a nápojov musí spotrebiteľ uplatniť ihneď po ochutnaní.

V prípade výskytu chyby na kúpenom nepotravinárskom tovare uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu v záručnej dobe.

V prípade výskytu nedostatkov poskytnutej ubytovacej, resp. doplnkovej služby uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorých chyby reklamuje.

Zodpovednosť Penziónu Enrico Ždiar

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľa zodpovedný pracovník penziónu po odbornom posúdení rozhodne o reklamácii ihneď.

Ak nie je možné o reklamácii rozhodnúť ihneď alebo je reklamácia neopodstatnená, spíše sa záznam o reklamácii.
Záznam musí obsahovať presné označenie služby, čas kedy bola poskytnutá, vyskytnuté chyby a požiadavku, ako má byť reklamácia vybavená. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ.

Vybavenie reklamácie
Vybavenie reklamácie včítane času na odborne posúdenie chyby nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie môže uplatniť svoje právo na súde.

Stravovacie služby

Spotrebiteľ má právo požadovať výmenu, alebo vrátenie zaplatenej ceny.
Chyby jedál a nápojov sa považujú za neodstrániteľné.

Ubytovacie, doplnkové služby

Ak nie je možné chyby technického charakteru odstrániť a ak penzión nemôže poskytnúť spotrebiteľovi náhradné služby (chyby izby, chyby doplnkových služieb) má spotrebiteľ právo na
primárnu zľavu z ceny
zrušenie zmluvy spravidla ped prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak boli služby uhradené vopred.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

Spotrebiteľ si uplatní právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu najneskôr, najmä však do doby uplatnenia záručnej lehoty.
Záručná doba je:

potravinársky tovar – 8 dní
nepotravinársky tovar a služby – 24 mesiacov

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.07.2021

×

Vitajte!

× WhatsAppni Nám!